Váš nákupní košík je prázdný!

Obchodní podmínky

1. Úvodní Ustanovení
1.1. Internetový obchod Puntíky.cz (dále jen „Internetový obchod“)
    •    1.1.1. Internetový obchod Puntiky.cz provozuje společnost Tomáš Veselý, podnikající na základě živnostenského oprávnění číslo (IČO) - 715 584 97
1.2. Kupující
    •    1.2.1. Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále je „Kupující – spotřebitel“.)
    •    1.2.2. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše v pozdějším znění.
    •    1.2.3. Kupující, který není spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, jakožto všechny osoby uvedené v § 261 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. (Dále jen „Kupující – podnikatel“.)
1.3. Všeobecné obchodní podmínky
    •    1.3.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.
    •    1.3.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.
    •    1.3.3. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
1.4. Definice a výklad pojmů
    •    1.4.1. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Kupujícím.
    •    1.4.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
    •    1.4.3. Internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. Distančně
    •    1.4.4. Zboží - movité věci popř. software prodávaný prostřednictvím internetového obchodu.


2. Nabídka zboží, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby
2.1. Nabídka zboží
    •    2.1.1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na internetových stránkách serveru puntiky.cz
2.2. Objednávka
    •    2.2.1. Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu.
    •    2.2.2. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1. těchto Obchodních podmínek) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1. tamtéž) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Provozovatelem.
2.3. Uzavření kupní smlouvy
    •    2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.
    •    2.3.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je Provozovatelem zasláno Kupujícímu na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v Objednávce.
    •    2.3.3. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
2.4. Způsob dopravy
    •    2.4.1. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z Kupní smlouvy určuje Prodávající . V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
    •    2.4.2. Provozovatel se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to e-mailem na adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky.
    •    2.4.3. Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
    •    2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si Provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.
2.5. Způsob platby
    •    2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr ze 2 způsobů platby: dobírkou a bankovním převodem
    •    2.5.2. Platbou dobírkou se rozumí platba objednávky při jejím převzetí od doručovatele. Tato možnost je dostupná pouze při volbě dopravy: „poslání objednaného zboží prostřednictvím přepravce“. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
    •    2.5.3. Pokud Kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, uhradí cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Provozovatele. Pro co nejrychlejší vyřízení objednávky doporučuje Provozovatel uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Kupující získá při dokončení objednávky.
    •    2.5.4. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.
2.6. Zákonná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy
    •    2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen kupní cenu uhradit.
    •    2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.
2.7. Slevové kupony a vouchery
    •    2.7.1. Provozovatel poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží také formou slevových kuponů a voucherů, které nejčastěji obsahují slevové kódy.
    •    2.7.2. Slevové kupony a vouchery není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji a na zboží označené jako tzv. oolovek [úlovek] dne.
    •    2.7.3. Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.
    •    2.7.4. Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.
    •    2.7.5. Jeden uživatel má právo pouze na jeden slevový kupón za registraci bez ohledu na počet registrovaných emailových adres.
    •    2.7.6. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo voucheru, má provozovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.
3. Dodání zboží
3.1. Dodací lhůta
    •    3.1.1. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná.
    •    3.1.2. Provozovatel se zavazuje Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat.
    •    3.1.3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží
    •    3.2.1. V souladu s čl. 2.6.1. je Kupující povinen převzít doručené zboží. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek Kupujícím.
    •    3.2.2. Součástí zásilky je záruční list.
    •    3.2.3. Faktura (prodejní doklad) není součástí dodávky, Provozovatel ji odešle nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zboží ji na e-mail uvedený Kupujícím.
    •    3.2.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
    •    3.2.5. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení.. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě.
4. Odstoupení od kupní smlouvy
4.1. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem
    •    4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující-spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Kupující-spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Provozovateli nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
    •    a) na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
    •    b) na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
    •    c) na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
    •    d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
    •    e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
    •    f) spočívajících ve hře nebo loterii.
    •    Provozovatel rozšiřuje Kupujícímu– spotřebiteli nárok na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě na 90 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez sankcí, avšak po 14 dnech od převzetí zboží pouze pokud Kupující splní následující podmínky: a) Zboží je kompletní a v nepoškozeném původním obalu b) Zboží je prokazatelně nepoužité, pokud je zčásti nebo zcela chráněno autorským zákonem, či pokud je určeno k jednorázové spotřebě
    •    4.1.2. Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Provozovateli i vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Provozovatel uplatnit vůči Kupujícímu-spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Provozovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Provozovatel Kupujícímu-spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může Provozovatel započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Kupující- nespotřebitel nemůže uplatnit možnost odstoupení od kupní smlouvy pokud: a) Byl původní obal zboží poškozen nebo zničen b) Bylo zboží po převzetí opakovaně používáno c) Bylo zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím d) Kupující nepředloží dodací list na zboží e) Nevrátí zboží kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.).
    •    4.1.3. Odstoupení musí být provedeno písemně či prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
    •    4.1.4. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží v plné výši, pokud platba za zboží již proběhla. Provozovatel má právo vrácenou částku snížit o náklady vzniklé při vyřizování objednávky. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na účet uvedený kupujícím v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. V případě platby v hotovosti bude kupní cena zaslána poštovní poukázkou na adresu Kupujícího. Provozovatel Kupujícímu-spotřebiteli zaplacené finanční částky vrátí nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
    •    4.1.5. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, má nárok využít štítek "zpětná zásilka" a neplatit tak poštovné. V případě, že štítek nemá, vrací mu Provozovatel náklady na poštovné ve výši 65 Kč. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že Kupující - spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada poštovného mu nenáleží. V případě, že Kupující - spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na využití jednoho štítku, případně je mu vráceno pouze jedno poštovné ve výši 65 Kč.
    •    4.1.6. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.
4.2. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem
    •    4.2.1. Kupující - podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním zboží delším 0 dnů.
    •    4.2.2. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.
    •    4.2.3. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit kupujícímu kupní cenu
4.3. Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem
    •    4.3.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právov takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
    •    4.3.2. Provozovatel i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
    •    4.3.3. Pokud Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího e-mailem na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.
5. Záruka jakosti a Reklamace
5.1. Záruka za jakost pro Kupující - spotřebitele
    •    5.1.1. Pokud není uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím.
    •    5.1.2. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad.
    •    5.1.3. Záruka zaniká uplynutím záruční doby, porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud je zboží obsahuje, neodbornou instalací zboží nebo použitím zboží v rozporu s dodávaným návodem k použití.
    •    5.1.4. Záruka se nevztahuje na vady jakosti zboží způsobené opotřebením běžným užíváním, vady způsobené nevhodným použitím zboží nebo použitím zboží v rozporu s dodávaným návodem; dále se záruka nevztahuje na mechanické a fyzické poškození zboží vzniklé po jeho převzetí Kupujícím.
    •    5.1.5. Na zboží určené k jednorázové spotřebě se vztahuje zkrácená záruční lhůta podle příslušných zákonů.
    •    5.1.6. Obrazová dokumentace v katalogu zboží na internetových stránkách Internetového obchodu má pouze informativní charakter a záruka jakosti se nevztahuje na odlišnosti mezi obrázky a skutečností.
    •    5.1.7. V případě, že u dodaného zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok na jejich dodatečné zaslání; Provozovatel je povinen dodat chybějící příslušenství či zboží v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.2. Záruka za jakost pro Kupující – podnikatele
    •    5.2.1. Provozovatel poskytuje kupujícímu - podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor zboží; záruka začíná běžet ode dne uvedeném výrobcem popř. distributorem. Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem.
5.3. Reklamace
    •    5.3.1. Místem uplatnění reklamace zboží je sídlo Provozovatele, případně pak autorizované servisní středisko.
    •    5.3.2. Provozovatel je povinen přijmout reklamaci zboží buďto dodané osobně Kupujícím na adresu sídla Provozovatele nebo, pokud byly splněny podmínky ze čl. 5.3.3 Obchodních podmínek, odeslané na adresu sídla Provozovatele. Provozovatel je povinen vydat Kupujícímu –spotřebiteli písemné potvrzení o přijetí reklamace a to předaný osobně nebo zaslaný e-mailem na adresu Kupujícího.
    •    5.3.3. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu – fakturu, nebo záruční list. Kupující má povinnost dodat popis vady jakosti zboží, kvůli které jej reklamuje.
    •    5.3.4. Kupující – spotřebitel má právo na vyřízení reklamace do 30 kalendářních dní od jejího přijetí Provozovatelem. O vyřízení reklamace Provozovatel kupujícíhi informuje elektronickou poštou na adresu sdělenou Kupujícím. Při oprávněné reklamaci má Kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného
    •    5.3.5. Pokud provozovatel zjistí, že reklamace byla neoprávněná, má právo účtovat Kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu Provozovatele uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. Provozovatel právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.
    •    5.3.6. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
6. Ochrana osobních údajů
    •    6.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží a za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru pro zasílání novinek a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat.
    •    6.2. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
    •    6.3. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího nepředá třetím stranám.
7. Závěrečná ustanovení
    •    7.1. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozu internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění.
    •    7.2. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.
    •    7.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy
    •    7.4. Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.
    •    7.5. Pokud by byly Obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Provozovatelem tímto zákonem.
    •    7.6. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele.